Chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có một số nội dung cần lưu ý. Chi tiét được phân tích trong bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Theo điều 81 Nghị định 78/2015/NĐ – CP, quy định về chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.”

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, trong trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm Nghị định 78/2015/NĐ – CP có hiệu lực thì nên tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận đầu tư và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi giấy sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi

Trong trường hợp có nhu cầu chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ chuẩn bị gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy Biên nhận.

Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy xác nhận khác theo quy định của pháp luật