bảo đảm đầu tư

dự án đầu tư

Vai trò của việc lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư là gì? – Nếu chỉ xét về mặt hình thức, dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí, theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những…