cơ sở bán lẻ

Thu tuc cap giay phep lap co so ban le ngoai co so ban le thu nhat

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý  Luật thương mại 2005…