Mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể mở chi nhánh không?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các giấy tờ rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Vậy khi mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể mở chi nhánh hay không?

Có thể bạn quan tâm

1. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 78/2016/NĐ-CP

2. Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là gì?

Theo khoản 6, điều 3, Luật đầu tư 2014: “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”.

3. Mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể mở chi nhánh không?

Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

” Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:
Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;
đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
e) Thông tin đăng ký thuế;
g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Như vậy, việc thành lập chi nhánh không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các giấy tờ rất quan trọng, do vậy cần làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi bị mất.