03 cách tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là toàn bộ số cổ phần đã góp hoặc được đăng ký mua của cổ đông khi thành lập doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ cần phải thực hiện chào bán cổ phần theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

Hình thứ tăng vốn điều lệ

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: công ty tăng thêm số cổ phần và bán cổ phần cho toàn bộ cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ: công ty chào bán cổ phần cho cả cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chọn lọc
 • Chào bán cổ phần cho công chúng: công ty chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

Thời hạn đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Trong vòng 10 ngày kể từ thực hiện việc tăng vốn, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thay đổi với Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo đăng ký tăng vốn điều lệ được ký bởi người đại diện theo pháp luật
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào (số lượng cổ phần chào bán và giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần)
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông ký bởi chủ tịch hội đồng cổ đông và người ghi biên bản
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có) và bản sao y công chứng giấy chứng thực cá nhân thành viên mới
 • Thông báo cập nhật số điện thoại nếu là lần đầu đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh
 • Giấy uỷ quyền cho tổ chức, cá nhận thực hiện công việc

Thủ tục đăng ký tăng vốn

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần nộp
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bởi người đại diện theo pháp luật
 • Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 03 (ba) ngày làm việc
 • Thông báo kết quả
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày

Kê khai thuế và đóng thuế môn bài

 • Doanh nghiệp cần kê khai thuế và nộp thuế môn bài bổ sung khi mức thuế bị tăng do việc tăng vốn