Các hình thức ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư sẽ được hưởng các hình thức ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014, khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề và địa bàn như sau:

Có thể bạn quan tâm

– Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường trong một thời gian nhất định hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư hoặc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào dự án đầu tư

– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định hoặc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư

– Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; là áp dụng mức thuế suất 10% hoặc 20% tùy thuộc vào từng dự án. Cụ thể như sau:

Áp dụng mức thuế suất 10%:

Điều kiện áp dụng:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thế suất này.

Thời hạn áp dụng:

15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

04 năm

Giảm thuế thu nhập donah nghiệp:

giảm 50% không quá 09 năm tiếp theo

Áp dụng mức thuế suất 20%

Điều kiện áp dụng:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.

Thời hạn áp dụng:

15 năm được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

02 năm

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Giảm 50% không quá 04 năm tiếp theo.

Đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiêp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư

Khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề và địa bản ưu đãi đầu tư thì được hưởng một số ưu đãi về thuế nhập khẩu như miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định hoặc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

Ưu đãi thuế đất đối với dự án đầu tư

Pháp luật quy định như sau:

– Nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất

– Nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước đối với dự án đầu tư đó

– Nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp

Ưu đãi tiền thuê đất theo các hợp đồng thuê đất và theo địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ – CP không áp dụng đối với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh