Niêm yết cổ phiếu của Doanh Nghiệp hợp nhất

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của Doanh Nghiệp hợp nhất

Công ty Luật ANS Lawyers – Công ty hợp nhất từ công ty đã niêm yết với công ty chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM muốn niêm yết cổ phiếu sau khi hợp nhất thì Công ty chưa niêm yết trước khi hợp nhất phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có ít nhất 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (tính đến thời điểm công ty hợp nhất được cấp giấy phép kinh doanh);
  • ROE năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm hợp nhất có lãi;
  • Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm, không có lỗ luỹ kế tính đến năm hợp nhất.

Ngoài ra công ty hợp nhất cũng phải đáp ứng điều kiện chung về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 73/2013/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 15/7/2013.

Thông tư cũng hướng dẫn thủ tục niêm yết, điều kiện niêm yết của công ty cổ phần hình thành sau hợp nhất, sáp nhập.