Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm những bước sau:

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ trình thẩm định

– Hồ sơ trình thẩm định 1 dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu

– Dự án bao gồm phần thuyết minh & thiết kế cơ sở.

– Các văn bản khác  liên quan đến dự án.

Thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng công trình:

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án  là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra 1 phần hoặc toàn bộ nội dung thẩm định dự án.

Đối với các dự án đã phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư  có trách nhiềm tổ chức thẩm định dự án .

Thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư để tổ chức thẩm định dự án do Thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết.Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư là Chủ tịch hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Cơ quan cấp bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối tổ chức thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Sở kế hoạch đầu tư  là đầu mối tổ chức thẩm định dự án.

Ủy ban nhân dân cấp huyện,cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư.

Đối với các dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thì việc  thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án không phải tổ chức thẩm định riêng.

Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên nghành đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên nghành đối với dự án nhóm B,nhóm C.

Bộ Xây Dựng ban hành thông tư quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan nêu trên.

Nội dung thẩm định một dự án đầu tư

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm:

Sự cần thiết phải đầu tư.

Các yếu tố đầu vào của dự án như: quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Phân tích tài chính.

Tổng mức đầu tư.

Hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án,bao gồm:

Sự phù hợp với quy hoạch.

Nhu cầu sử dụng đất,tài nguyên(nếu có).

Khả năng giải phóng mặt bằng.

Khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

Kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư.

Khả năng hoàn trả vốn vay.

Giải pháp phòng cháy,chữa cháy.

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm:
Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt.

Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến.

Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí,quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Sự hợp lý của phương án công nghệ,dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu về dây chuyền công nghệ.

Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng cháy,chữa cháy.

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn,năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.

Thời gian thẩm định dự án

Đối với dự án quan trọng quốc gia thời gian thẩm định dự án không quá 90 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm A thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm B thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm C thời gian  thẩm định dự án   không quá 20 ngày làm việc.


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất.