Quyền tác giả: Hồ sơ và thủ tục đăng ký

Vai trò của quyền tác giả nói chung cũng như vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống ngày càng trở nên quan trọng, cùng với đó là nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Do đó, việc các cá nhân, tổ chức tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích của mình là một nhu cầu thiết yếu. Dưới đấy, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản nhất về đăng ký quyền tác giả.

Có thể bạn quan tâm

Chủ thể đăng ký quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục bản quyền tác giả. Ngoài ra thì hồ sơ đăng ký có thể gửi qua đường bưu điện

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại khoản 2 Điều 13 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả nộp đơn đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả

bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a. Tờ khai đăng ký quyền tác giả:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đang ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký có sẵn

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm và các thông tin được ghi trong đơn…

b. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, trong đó

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

c.  Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền

d. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, trong trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

e. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

g. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ tài liệu và quy trình thủ tục đăng ký quyền tác giả. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan