Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới nhất

Công ty TNHH một thành viên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và những điều cần biết

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Theo quy định Khoản 1, Điều 73, Luật Doanh Nghiệp 2014

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

  • Thứ nhất, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một tổ chức hoặc một cá nhân
  • Thứ hai, tài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
  • Thứ ba, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phép phát hành cổ phần.
  • Thứ tư, Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm Đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi vào Điều lệ công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo khoản 2, điều 78, Luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một Thành viên được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Trong Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ