Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý của thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

– Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư:

Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư quy định dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

+ Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

+ Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2014 về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động. Các trường hợp tạm ngừng đó là:

– Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp: Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa; Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường; Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động; Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài; Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

– TTCP quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư. Trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+  Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư. Và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

+ Dự án đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng. Kể từ ngày ngừng hoạt động. Cơ quan đăng ký không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

+ Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện. Hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký. Và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

+ Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động sự án đầu tư

  • Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án. Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định. Kèm theo GCN đăng ký đầu tư (nếu có);

  • Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng. Điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhà đầu tư thông báo. Và nộp lại GCN đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  • Các trường hợp còn lại, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đồng thời thu hồi GCN đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp GCN đăng ký đầu tư. GCN đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

  • Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư. (Đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi GCN đầu tư. (Đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký kinh doanh tại GCN đầu tư. (Đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.

Tham khảo thêm: https://lawfirmvietnam.com/tham-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung/

Văn bản quyết định chủ trương đầu tư và văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương chấm dứt hiệu lực trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt.

Trên đây là các thông tin hữu ích về Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư mà công ty chúng tôi cung cấp. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý khách hàng.