Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Việc đăng ký bảo quyền tác giả không bắt buộc, nhưng tác giả nên đi đăng ký để có thể bảo hộ tác phẩm đó. Tác phẩm được bảo hộ sẽ có thời gian trong luật quy định là bảo hộ trong bao lâu? Vậy thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu theo quy định pháp luật.

Quyền tác giả phát sinh từ thời điểm hình thành tác phẩm. Vì thế, quyền tác giả là quyền tự động được bảo hộ mà không dựa trên việc đăng ký hay tuyên bố sử dụng. Tuy nhiên, nếu không tiến hành đăng ký thì làm sao để xác định thời điểm bảo hộ quyền tác giả là gì và bảo hộ trong bao lâu?

Thời điểm bảo hộ quyền tác giả

Căn cứ vào quy định tại điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, bổ sung sửa đổi 2009: Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được tính kể từ thời điểm lần đầu tiên công bố tác phẩm.  

Việc công bố tác phẩm có thể là: quảng báo ra công chúng, chào bán trên mạng xã hội, phân phối kinh doanh, đưa thông tin tác phẩm để mọi người biết đến

Thời hạn bảo hộ

Thời gian bảo hộ của quyền tác giả là khác nhau tùy thuộc vào từng loại hình tác phẩm. 

  • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, điện ảnh, nhiếp ảnh, khuyết danh: được bảo hộ trong vòng 75 năm sau kể từ khi được công bố lần đầu. 
  • Nếu không bố trong vòng 25 năm kể từ ngày định hình thì tác phẩm sẽ được bảo hộ trong thời hạn là 100 năm kể từ ngày định hình
  • Đối với tác phẩm khuyết danh: có thông tin tác giả thì thời hạn bảo hộ sẽ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết
  • Các loại hình khác: thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết
  • Trong trường hợp đồng tác giả, thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả cuối cùng chết
  • Đối với trường hợp tác phẩm được công bố sau khi tác giả đã chết thì thời hạn bảo hộ là 50 năm sau khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. 

Thời hạn bảo hộ trên chỉ được áp dụng đối với quyền về tài sản. Còn quyền nhân thân của tác giả sẽ được bảo hộ vô thời hạn

Gia hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tài sản chủ sở hữu quyền tác giả sẽ chỉ được bảo hộ theo thời gian quy định bởi pháp luật mà không thể gia hạn. Thời điểm kết thúc bảo hộ là ngày 31 tháng 12 của năm bảo hộ cuối cùng. Khi đã hết thời hạn bảo hộ, tác phẩm sẽ thuộc về quyền sử dụng của công chúng. Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn phải đảm bảo tôn trọng tác giả và quyền nhân thân của tác giả.

Ví dụ: giữ gìn nguyên tác tên, nội dung tác phẩm, không bôi nhọ tác phẩm, nêu tên tác giả khi trích dẫn, sao chép, thê hiện tác phẩm hoặc không được phép xuyên tạc làm xấu hình ảnh tác giả cũng như nội dung tác phẩm.