Thay đổi người đại diện theo theo pháp luật của công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là đổi người đại diện đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây, A&Law sẽ cung cấp cho bạn đọc những loại hồ sơ cần thiết, cũng như những quy định pháp luật hiện hành để bạn đọc có thể nắm rõ hơn về thủ tục đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần mới nhất.

1. Thành phần hồ sơ

Điều 43 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP quy định về Đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như sau:

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

  1. a) Thông báo đổi người đại diện theo pháp luật;
  2. b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  3. c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Dựa vào quy định nêu trên, A&S Law tóm tắt những loại tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần như sau:

Biên bản họp Hội đồng Quản trị (trong trường hợp việc đổi người đại diện không làm thay đổi Điều lệ của công ty) hoặc Biên bản họp Hội đồng Cổ đông (trong trường hợp việc đổi người đại diện làm thay đổi Điều lệ của công ty)

Quyết định của Hội đồng quản trị (trong trường hợp việc đổi người đại diện không làm thay đổi Điều lệ của công ty) hoặc Quyết định của Hội đồng Cổ đông (trong trường hợp việc đổi người đại diện làm thay đổi Điều lệ của công ty)

Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (Thông báo đổi người đại diện theo pháp luật) theo mẫu PLII-2 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Giấy uỷ quyền (ghi rõ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ hộ khẩu thường trú của người được uỷ quyền nộp hồ sơ)

Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy chứng thực của người được uỷ quyền nộp hồ sơ

2. Trình tự và các thức thực hiện 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm đăng ký sửa đổi trong vòng 10 ngày từ ngày có sửa đổi.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật/người được uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ sau: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận khi nhận nhận được Thông báo đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

3. Lệ phí

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 130/2017/TT-BTC, lệ phí nộp hồ sơ bao gồm:

  • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh : 100.000 đồng/lần 
  • Nộp hồ sơ qua mạng điện tử: miễn lệ phí