Quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cần lưu ý các quy định của pháp luật như sau:

Các trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Như vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục xin phép chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu xin chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì Sở ké hoạch đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất vấn giải quyết hồ sơ xin chấp thuận.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ chuẩn bị

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Trình tự thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

+ Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2:

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) và pháp luật khác (đối với tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp).

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.