Quy định của pháp luật về Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 TV trở lên

Hiện nay, vấn đề về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên đang rất được quan tâm bởi các doanh nghiệp, hãy cùng LNP tìm hiểu nhé!

Có thể bạn quan tâm

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Đây là một điểm đổi mới so với Luật doanh nghiệp 2005, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động linh hoạt, nhanh gọn hơn và được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty.

Chủ tịch hội đồng thành viên làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ tịch hội đồng thành viên được bầu bởi Hội đồng thành viên hoặc do Công ty chỉ định.

Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Lưu ý Trường hợp chủ tịch hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không đủ năng lực để đại diện cho công ty thì phải ủy quyền cho một thành viên khác làm người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Giám đốc/Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của công ty

Công ty có thể chỉ định giám đốc/tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Giám đốc công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh Nghiệp.

Giám đốc/tổng giám đốc cần có chuyên môn, kinh nghiệm làm việc để đại diện công ty tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Lưu ý: Đối với công ty TNHH có 2 thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.