Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được Cục sở hữu trí tuệ thụ lý và xử lý. Phạm vi bảo hộ và chi phí được tính dựa trên số nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu. Việt Nam là thành viên của công ước Paris và hệ thống Madrid. Theo đó, người nộp đơn có quyền ưu tiên 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và có thể sử dụng hệ thống Madrid để nộp đơn vào Việt Nam hoặc ra quốc tế.

#Nhãn hiệu là gì  ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam: Nhãn hiệu được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá/sản phẩm/ dịch vụ của các bên với nhau.

Đặc tính cơ bản nhất của nhãn hiệu là khả năng phân biệt. Theo đó, nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được.

Nhãn hiệu phải là: Chữ, Số, Hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.

# Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Nhãn hiệu tại Việt Nam tuân thủ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Theo đó, những nhãn hiệu nào được nộp đơn trước, sẽ được ưu tiên cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước

#Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam yêu cầu người nộp đơn cần chuẩn bị các tài liệu sau đây.

 + Mẫu nhãn hiệu (Gửi file mềm dạng ảnh)

+ Tên và địa chỉ của chủ đơn.

+ Giấy uỷ quyền (Tải về)

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (Nếu có).

+ Tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Nếu có)

Hồ sơ được lập thành 02 bản.

# Quy trình đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam

Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức đơn, trong thời gian 01-02 tháng.

Giai đoạn 2: Công bố đơn, trong thời gian 02 tháng

Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung đơn, trong thời gian 14-18 tháng.

Giai đoạn 4: Cấp văn bằng bảo hộ, trong thời gian 01 tháng.

Giai đoạn 5: Công bố văn bằng bảo hộ.

# Chi phí đăng ký nhãn hiệu.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào số lượng nhóm/ số lượng nhãn hiệu cần đăng ký.

Gọi số điện thoại: 0922772222 để được hỗ trợ tính chi phí. Hoặc gửi email về: ip@anslawfirm.com

# Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận (Giai đoạn 4) ở trên. Kéo dài 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Ví dụ: Nộp đơn ngày 10/03/2014, được cấp giấy chứng nhận ngày 22/04/2016 thì Ngày hết hạn sẽ là ngày 10/03/20204