Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế như thế nào?

Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam

Tài liệu cần chuẩn bị:

  1. Giấy uỷ quyền (theo mẫu), 01 bản;
  2. Muời tám (18) mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng 80x80mm:
  3. Tên các nước chỉ định bảo hộ , 01 bản;
  4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam(nếu đơn nộp theo Thỏa ước Madrid);
  5. Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid); 01 bản;
  6. Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký, 01 bản.

Cách thức nộp đơn: 

Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận đơn: Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn theo thủ tục áp dụng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ

– Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

– Ra quyết định chấp nhận/từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối đơn cho Văn phòng quốc tế (nêu rõ lý do và nội dung từ chối);

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế, công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu.