Đăng kí nhãn hiệu tại Trung Quốc

 Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Phòng Nhãn hiệu Trung Quốc sẽ tiến hành quy trình thẩm định gồm các bước sau:

Có thể bạn quan tâm

1. Thẩm định

Giai đoạn thẩm định bao gồm:

(i) thẩm định hình thức: 02 – 04 tháng

(kiểm tra các yêu cầu về hình thức đối với tài liệu trong hồ sơ đăng ký).

Sau khi nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký, chủ đơn chỉ có một cơ hội để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày.

Nếu hết thời hạn này mà chủ đơn không hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thì đơn đăng ký sẽ bị từ chối và chủ đơn sẽ không thể tiến hành sửa đổi, bổ sung bằng bất cứ cách nào khác.

(ii) thẩm định nội dung

(kiểm tra điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu trên cơ sở tuyệt đối và cơ sở tương đối)

Các cơ sở tuyệt đối là các cơ sở từ chối dựa trên chức năng và khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Ví dụ như nhãn hiệu chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự với con dấu kiểm duyệt khi không được phép, hoặc nhãn hiệu chứa dấu hiệu lừa dối công chúng về nguồn gốc, đặc tính của sản phẩm. Các cơ sở tương đối là các cơ sở từ chối dựa trên tính sẵn sàng có thể được đăng ký của nhãn hiệu. Ví dụ như nhãn hiệu trùng với một nhãn hiệu đã được bảo hộ.
Nếu một nhãn hiệu vượt qua giai đoạn thẩm định thì sẽ được chấp nhận sơ bộ và công bố để đợi ý kiến phản đối.

Cả hai bước này sẽ được hoàn thành trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

2. Công bố

Nhãn hiệu được công bố để tại Công báo Nhãn hiệu của Trung Quốc. Từ thời điểm này các bên thứ ba có thể gửi ý kiến phản. Thời hạn là 03 tháng kể từ ngày công bố.
Ý kiến phản đối đã nộp sẽ được hoàn thành xem xét trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thời hạn công bố chấm dứt. Thời hạn này có thể kéo dài tới 18 tháng trong một số trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định, chủ đơn có thể khiếu nại lên Ủy ban Xét lại và Phán quyết đối với nhãn hiệu (TRAB) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định. TRAB có thể tuyên bố văn bằng bảo hộ vô hiệu dựa trên các cơ sở tuyệt đối hoặc các cơ sở tương đối đã nêu ở trên. Tuyên bố dựa trên cơ sở tuyệt đối được ban hành trong vòng 09 tháng, có thể kéo dài tới 12 tháng. Còn với tuyên bố dựa trên cơ sở tương đối thì là 12 tháng, có thể kéo dài tới 18 tháng. Phán quyết này có thể được khiếu kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

3. Cấp văn bằng bảo hộ

Nếu hết thời hạn công bố mà không có ý kiến phản đối nào được nộp hoặc mọi ý kiến phản đối đã bị bác bỏ, Phòng Nhãn hiệu Trung Quốc sẽ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

4. Chấm dứt quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị chấm dứt trước thời hạn theo hai phương thức: thu hồi văn bằng bảo hộ hoặc hủy văn bằng bảo hộ.
Thu hồi văn bằng bảo hộ có thể được thực hiện theo yêu cầu của bên thứ ba dựa trên 02 cơ sở:

 Nhãn hiệu đã trở thành tên gọi phổ biến của sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký;
 Nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 03 năm liên tục mà không có lý do chính đáng. Thời hạn 03 năm được tính ngược lại kể từ ngày có đơn yêu cầu thu hồi văn bằng bảo hộ. Khi có yêu cầu, Phòng Nhãn hiệu Trung Quốc sẽ cho chủ sở hữu 02 tháng để nộp bằng chứng về việc sử dụng.
Hủy văn bằng bảo hộ có thể được thực hiện dựa trên cơ sở sau:
 Chủ sở hữu nhãn hiệu thay đổi tên hoặc địa chỉ của mình hoặc các thông tin đã đăng
ký khác khi chưa được cho phép và không hoàn thành sửa đổi đúng thời hạn theo yêu
cầu của cơ quan quản lý công thương địa phương.